Nyheder

 

Fredensborg Kommune Center for Plan og Miljø Egevangen 3B 2980 Kokkedal                                                                                                                    Humlebæk, den 24. januar 2016

 

Fremsendt elektronisk til: FremtidensFredensborg@Fredensborg.dk

 

Indsigelse vedr. Fremtidens Fredensborg Kommune Byrådets Plan- og Agenda 21 strategi 2015-2020.

Grundejerforeningen for Humlebæk fremsender denne indsigelse på baggrund af egne iagttagelser i den fremlagte Planstrategi for Fredensborg Kommune, samt med udgangspunkt i samarbejde med flere forskellige arbejdsgrupper i Humlebæk. Disse arbejdsgrupper har fremsendt deres egne indsigelser.

I lighed med indsigelser til tidligere planstrategier, er det fortsat Grundejerforeningens opfattelse, at Humlebæk bysamfund har mange ting at tilbyde borgere, både dem der har boet her i mange år, og naturligvis også de kærkomne tilflyttere. Først og fremmest er der stor variation i det kultiverede naturlandskab som byen er bygget på, samt det faktum at Øresund klæder Humlebæk i en fantastisk grad. Disse naturgivne forudsætninger skal plejes i større udstrækning, så de enkelte delelementer står tydelige frem i bybilledet.

Flere af de nedenstående delelementer fortjener en tidshorisont som går udover den angivne ramme for planstrategien. Derfor er det vores anbefaling, at nogle af de forslag som fremlægges af Grundejer-foreningen samt øvrige arbejdsgrupper i Humlebæk, skal række over et tidsrum længere en fire år.

Det er vigtigt for Grundejerforeningen, at der lægges kræfter i de bestræbelser som sikre en udvikling af byen og som bærer præg af langtidsplanlægning og helhedsorientering, og ikke kun fokuserer på kortsigtede løsninger samt udpræget skades-begrænsning.

 

Bymidten Vi glæder os over teksten i strategiplanen, som omhandler Humlebæk bymidte, hele arealet omkring stationen og Humlebæk Center. Her er nærmest fra naturens egen hånd, oplagte muligheder for at udnytte arealerne til ”udendørs rum”. Hele trekantarealer øst for stationen vil være oplagt til aktiviteter året rundt. Her er det også naturligt at indregne det kommunalt ejede jordstykke som ligger mellem Humlebæk Strandvej og Krummediget. Begge arealer bruges af områdets borgere til vidt forskellige aktiviteter, fra seniorernes ”idrætsdag” til almindelig hygge på petanque banerne. Derudover har vi set initiativer til loppemarked om sommeren, og i mange år har det været fast tradition med Byens Juletræ i december måned.  Med få midler kan disse to områder gøres anvendelige til mange andre og spændende formål.

 

 

Parken ved Hans Rostgårdsvej Da Humlebæk i begyndelsen af 1950’erne blev udbygget mod nord, blev der allerede dengang tænkt grønne område ind i byplanlægningen. Således har der siden 1953 været udlagt et større græsareal mellem Hans Rostgårdsvej og Oscar Brunsvej. Igennem tiden har dette areal været anført som grønt område i diverse kommuneplaner, således også i den nu gældende byplan.

Grundejerforeningen ønsker dette areal bibeholdt som grønt område til gavn for de nærmeste naboer og byens borgere i øvrigt. Af andre indsigelser fremgår det, at der er initiativer til at forskønne dette areal og således gøre det endnu mere attraktivt for Humlebæks borgere og gæster til byen.

Kyststrækningen Det fremgår tydeligt at Humlebæk har en attraktiv kystlinje, vi har to havne og flere muligheder for at komme til strand og vand. Det er Grundejerforeningens ønske at strandarealer fremstår i så god stand som muligt, naturligvis primært i hele sommerperioden. Der skal lægges en større indsats for pleje og vedligehold af de kommunale strandarealer, samt forbedret mulighed for at give svømmeundervisning på Bjerre Strand. Humlebæks naturlige ”svømmehal” giver nogle fantastiske muligheder for at bade året rundt, men Grundejerforeningen har et ønske om, at det projekt som for mange år siden var på dagsordenen, nemlig modernisering af Bjerre Strand, igen kan nyde fremme. Herunder er der et stort ønske om at give muligheder for vinterbadning med tilhørende faciliteter til omklædning og sauna, gerne med brugerbetaling.

Parkering ved Louisiana Humlebæk er i strategiplanen benævnt anerkendt kulturby for borgere og turister. Grundejerforeningen anerkender denne etiket og glæder sig over at have Louisiana som en stor del af byens identitet. Der skal sættes endnu mere fokus på de muligheder der ligge i at have mere end 700.000 besøgende hvert år til Louisiana. Men samtidig er det Grundejerforeningens helt klare ønske, at der nu tages fat på de udfordringer, der i mange år har givet store problemer for naboerne til museet. Parkeringsproblemerne skal løses nu. Andre har fremsat løsningsmodeller, og vi er vidende om en plan der muligvis kan effektueres indenfor en kortere årrække, men der skal ske noget nu! Tidligere har kommunen gjort ændringer på benyttelse af de nærmeste vejarealer til parkering for museets gæster, det har hjulpet på netop de veje. Men tilbage står Humlebæk Fiskerleje med kæmpe problemer. De gamle fiskerhuse kan ganske enkelt ikke tåle belastningen mere, og de mange personbiler der dagligt parkerer langs vejen, på ubefæstede arealer, ødelægger alt for meget. Det skal stoppe nu!

Humlebæk Syd I planstrategien fremgår det, at ”det nye Humlebæk idrætscenter og det kommende pleje- og rehabiliteringscenter markerer begyndelsen på udbygningen af Humlebæk Syd”. Grundejerforeningen for Humlebæk udtrykker sin store overraskelse over denne formulering, idet der ved sidste fornyelse af planstrategien i 2012 blev vedtaget ”Byrådet er derfor enige om at der på nuværende tidspunkt ikke er truffet beslutning om tidspunktet for et salg af Humlebæk Syd”. Dette understøttes af teksten i samme beslutning, nemlig ”hvis og når byrådet som konsekvens heraf træffer beslutning om en eventuel udbygning af Humlebæk Syd, vil det ske med det kommende vinderprojekt som grundlag suppleret med de visioner og mange synspunkter – også kritiske, der er blevet fremført i forbindelse med planstrategien for 2011-14”.

Det netop opførte idrætscenter er placeret til dels i området for Humlebæk Syd, og det planlagte plejecenter er planeret til at ligge på området som netop er Humlebæk Syd. Således er der på nuværende tidspunkt taget hul på området, og med ”salami” metoden påbegyndt en udbygning. Alt sammen i modstrid med tidligere vedtagne beslutninger.

Af ovenstående årsag finder vi det ejendommeligt at strategiplanen opererer med udsagn som ”udbygningen af Humlebæk Syd igangsættes med henblik på at skabe nye bæredygtige boliger….” – uden hensyntagen til den sidst vedtagne byrådsbeslutning tilbage i 2012.

Grundejerforeningen foreslår at den kommende strategiplan for 2015-2020, ikke skal indeholde planer for udbygning af Humlebæk Syd. Den forestående periode vil i rigeligt mål være dækkende for udbygning i Fredensborg kommune, idet der for nærværende tilbagestår over 1.000 planlagte boliger som endnu ikke er hverken solgt eller påbegyndt opført. Med reference til kommunens rækkefølgebestemmelse for igangsætning af nye lokalplaner, vil det så rigeligt give de ønskede tilflyttere mulighed for at bosætte sig i vores kommune.

Således Grundejerforeningens indsigelse til den kommende strategiplan.

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne Carsten Nielsen